Cele Fundacji

Celami statutowymi Fundacji są:

1) ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna w szczególności dla inwalidów i osób niepełnosprawnych radców prawnych i aplikantów radcowskich i ich rodzin, niesienie pomocy materialnej, prowadzenie działalności charytatywnej w celu poprawy warunków życia na rzecz radców prawnych i aplikantów radcowskich i ich rodzin, w szczególności tych, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin, a zwłaszcza w zakresie materialnym, edukacyjnym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej radców prawnych lub aplikantów zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej tych osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

3) polepszenie warunków szkolenia i doskonalenia zawodowego radców prawnych i aplikantów,

4) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wśród radców prawnych i aplikantów, a także rozwój innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej;

5) szkolenie i doskonalenie zawodowe w zakresie nabywania wiedzy prawniczej przez osoby nie będące radcami prawnymi lub aplikantami;

6) propagowanie wiedzy prawniczej wśród społeczeństwa,

7) organizacja wypoczynku i spotkań kulturalnych, rozwój, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich, organizacja i propagowanie imprez sportowych;

8) umacnianie praworządności, chronienie prawa i wolności człowieka i obywatela, działalność na rzecz rozwoju świadomości narodowej oraz obywatelskiej, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

9) urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz dobroczynności,

10) popieranie działalności podmiotów działających których celem statutowym jest działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego

11) działalność na rzecz radców prawnych i ich rodzin w wieku emerytalnym;

12) upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz praw dziecka, praw związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem;

13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w pkt 1-14;

15) zapewnienie warunków lokalowych, a w szczególności remont pomieszczeń lub budynków stanowiących własność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie lub jej następcy prawnego dla realizacji celów statutowych fundacji

16) organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń, konferencji i seminariów,

17) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,

18) pomoc społeczna na rzecz radców prawnych znajdujących się w trudnym położeniu oraz ich rodzin